Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ GNU/Linux





 Το TestDisk είναι ένα ισχυρό λογισμικό ανάκτησης δεδομένων που είχε αρχικά σχεδιαστεί για να ανακτήσει τα χαμένα χωρίσματα ή και να κάνει τους μη εκκίνησιμους δίσκους bootable πάλι, όταν αυτά τα συμπτώματα προκαλούνται από ελαττωματικό λογισμικό, ιούς ή ανθρώπινο λάθος (όπως η τυχαία διαγραφή διαμερίσματος σας).

1. Εγκατάσταση teskdisk


# apt-get install teskdisk


ή άμα δεν υπάρχει σαν αποθετήριο μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ 

2.  Το TestDisk μπορεί να εκτελεστεί με την παρακάτω εντολή


# testdisk /list



 server1:~# testdisk /list
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Please wait...
Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63, sector size=512

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63
     Partition                  Start        End    Size in sectors
 1 * Linux                    0   1  1  3869 254 63   62171487
 2 E extended              3870   0  1  3915 254 63     738990
 5 L Linux Swap            3870   1  1  3915 254 63     738927


Τώρα ας υποθέσουμε ότι έχουμε χάσει τον πίνακα διαμερισμάτων μας και θέλουμε να το επαναφέρουμε. Για να χρησιμοποιήσετε TestDisk, απλά τρέξτε


# testdisk





TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org


TestDisk is a data recovery designed to help recover lost partitions
and/or make non-booting disks bootable again when these symptoms
are caused by faulty software, certain types of viruses or human error.
It can also be used to repair some filesystem errors.

Information gathered during TestDisk use can be recorded for later
review. If you choose to create the text file, testdisk.log , it
will contain TestDisk options, technical information and various
outputs; including any folder/file names TestDisk was used to find and
list onscreen.

Use arrow keys to select, then press Enter key:
[ Create ]  Create a new log file
[ Append ]  Append information to log file
[ No Log ]  Don't record anything
<-- Create
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

  TestDisk is free software, and
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB




 [Proceed ]  [  Quit  ]

 Note: Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.
If a disk listed above has incorrect size, check HD jumper settings, BIOS
detection, and install the latest OS patches and disk drivers.

<-- Proceed
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org


Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB

Please select the partition table type, press Enter when done.
[Intel  ]  Intel/PC partition
[Mac    ]  Apple partition map
[None   ]  Non partioned media
[Sun    ]  Sun Solaris partition
[XBox   ]  XBox partition
[Return ]  Return to disk selection




Note: Do NOT select 'None' for media with only a single partition. It's very
rare for a drive to be 'Non-partitioned'.
<-- Intel
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org


Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63

[ Analyse  ]  Analyse current partition structure and search for lost partitions
[ Advanced ]  Filesystem Utils
[ Geometry ]  Change disk geometry
[ Options  ]  Modify options
[ MBR Code ]  Write TestDisk MBR code to first sector
[ Delete   ]  Delete all data in the partition table
[ Quit     ]  Return to disk selection




Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse'
process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.
<-- Analyse
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63
Current partition structure:
     Partition                  Start        End    Size in sectors
No partition is bootable





*=Primary bootable  P=Primary  L=Logical  E=Extended  D=Deleted

[Proceed ]
                            Try to locate partition

 <-- Proceed




 Στην επόμενη οθόνη το TestDisk θα σας δείξει τις κατατμήσεις που έχει βρεί:


 TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63
     Partition               Start        End    Size in sectors
* Linux                    0   1  1  3869 254 63   62171487
L Linux Swap            3870   1  1  3915 254 63     738927











Structure: Ok.  Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable  P=Primary  L=Logical  E=Extended  D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
     Enter: to continue
EXT3 Large file Sparse superblock Recover, 31 GB / 29 GiB



 <-- ENTER



Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Write για να γράψει νέο πίνακα κατατμήσεων (υπολογίζεται από το TestDisk οι κατατμήσεις που έχει μόλις βρεί) στο σκληρό δίσκο:






TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63

     Partition                  Start        End    Size in sectors
 1 * Linux                    0   1  1  3869 254 63   62171487
 2 E extended LBA          3870   0  1  3915 254 63     738990
 5 L Linux Swap            3870   1  1  3915 254 63     738927













[  Quit  ]  [Search! ]  [ Write  ]
                       Write partition structure to disk
<-- Write



 επιβεβαιώνουμε πατώντας το Υ




TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

Write partition table, confirm ? (Y/N)
<-- Y



 Το testDisk σας λέει ότι θα πρέπει να επανεκκινήσετε ώστε οι αλλαγές να τεθούν σε ισχύ:






TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org


You will have to reboot for the change to take effect.












[Ok]
<-- Ok



και επιλέγουμε το Quit στην επόμενη περίοδο


TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org


Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB - CHS 3916 255 63

[ Analyse  ]  Analyse current partition structure and search for lost partitions
[ Advanced ]  Filesystem Utils
[ Geometry ]  Change disk geometry
[ Options  ]  Modify options
[ MBR Code ]  Write TestDisk MBR code to first sector
[ Delete   ]  Delete all data in the partition table
[ Quit     ]  Return to disk selection






Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse'
process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.
<-- Quit





TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

  TestDisk is free software, and
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
Disk /dev/sda - 32 GB / 29 GiB









[Proceed ]  [  Quit  ]

Note: Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.
If a disk listed above has incorrect size, check HD jumper settings, BIOS
detection, and install the latest OS patches and disk drivers.

                                  Quit program
<-- Quit